YENİ FİKİR HABER

Âlimin hırsı,cemiyetin ateşidir

25-09-2018

Âlimin hırsı,cemiyetin ateşidir

İslâm âlimi harsı değil de hırsı tercih ederse, bir milleti felakete sürükler.
Ateş olup bir ükenin hak ile yeksan olmasıne sebep olur.
Sultan Abdülaziz Han’ın hâlline fetva verenler ve şehid edilişine giden yol…
Sultan İkinci Abdulhamid Han’ın hâl fetvasını veren ve Devlet-i Âliyye’nin paramparça oluşuna çanak tutan bazı İslam âlimleri…
Bunların uzantıları günümüzde de farklı şekillerde karşımızı çıkıyor.
***
Bişr-i Hafî (rha), 13 küsur asır evvel bugünü tarif ediyor:
“Âlimin söz doğru, yediğ helal ve dünya malına karşı sev isi yok ise zühdü çok olur. Ne yazık ki, bugün buüç hasletten bir tanesini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendilerinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını, nasıl söylerler?  Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar. Dünyalık için biribirine haset ederler. Devletadamlarının yanında biribirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı, başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin varisleriydiniz, ilim alırken birçok vazifeler yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapamıyorsubuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, cehenneme ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum” (Nakl.: Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil,Türklerin İslamiyeti Kabulü:Büyük Doğuş-I- Otağ,Timaş Yay.,İstn.2017, Shf.135-136).
***
Bir Allah dostu, âlimin vasıflarını tarif ediyor.
Aslında İslamın tanımladığı bir husus…
*** 
Biz burada müspet (pozitif) ilimle meşgul olan bilim insanını konuşmuyoruz.
Ona gelmeden evvel bizim muhatabımız, ilahiyatçılardır.
İslam âlimlerimiz doğru olursa onlar da isteyerek veya istemeden de olsa uymak mecburiyetindeler.
*** 
Hakiki İslam Âlimleri “Vereset-ü’l Enbîyâ”dır…
Yani nebilerin, peygamberlerin varisleridirler…
Nasıl varis olunacak?
O’nların yolundan bîhakkın giderek…
*** 
Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in vârisi nasıl olacak?
O’nun bize getirdiklerini aynen kabul ve tasik edip, tatbikatını hakkıyla yapmak…
Ve müslümanların uygulamasına vesile olmak..
Yani mırın kırın ederek değil…
Zamana ve mekâna göre…
Bulunduğu mevkiinin haline göre değil…
İslamın emrine göre hareket etmek…
*** 
İşte makamının hakını veren bir İslâm Âlimi:
Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi…
***
Yavuz Sultan Selîm Han, bir seferinde, hazinedeki ihmallerinden dolayı vâkî olan hırsızlık sebebiyle yaklaşık kırk kişinin idamını emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi, karar icrâ edilmeden buna mânî olabilmek için alelacele ve destur bile almadan Yavuz Sultan Selîm Han’ın huzuruna vardı. Hâdisenin aslını bir de Sultan’dan dinledi. 
Yavuz Sultan Selîm Han:
“–Efendi Hazretleri! Duyduklarınız doğrudur, ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız yoktur…” şeklinde sert bir cevap verdi.
Bunun üzerine Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi, aynı sertlikle şu mukâbelede bulundu:
“–Sultanım! Ben size şer’î hükümleri bildirmeye geldim. Zîrâ bizim vazîfemiz sizin âhiretinizi korumaktır…”
Yüce İslâm’ın kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü karşısında sâkinleşen Yavuz Sultan Selîm Han:
“–Umûmî ahvâlin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur?” diye sordu.
Zenbilli Ali Efendi:
“–Bunların öldürülmesi ile âlemin düzelmesi arasında bir alâka yoktur. Suçlarına göre cezâ gerekir…” dedi.
Koca orduları dize getiren pâdişah, başını önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son derece memnûn olan Zenbilli, tam huzûrdan ayrılıyordu ki, tekrar geri döndü. Kendisine merakla bakan Yavuz’a:
“–Sultanım! Birinci talebim, dînimizin hükmünü teblîğden ibâretti. İkinci bir talebim daha var ki, bu da sâdece bir ricâdır…” dedi ve ilâve etti:
“–Sultanım! Bu mücrimlerin suçları kendilerine âittir. Ancak onlar, hapisteyken mâsum âilelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam, verilecek cezâ bitene kadar bu mücrimlerin âilelerine nafaka bağlamanızdır” (Bkz. Mustafa Nûri Paşa, Netâicü’l-Vukûât, Ankara 1987, c. I-II, s. 90-91)
*** 
Hz. Ömer (ra)’a kılıcını gösteren Eshab-ı Kiram’ın yolundan giden İslam âlimlerin mevcudiyeti bir milletin refah ve huzuruna; makam ve mevkiye -hafif tabirle- ihtimam gösterenlerin varlığı felaketine sebep olacaktır.
Nitekim bunun tarihte misalleri çoktur.
Ama bizim bunu anlatmaya yerimiz yoktur; vesselâm.
 
 
 
 
 
 
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön